RCL Methode

KSM heeft haar combinatie van jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubricationmethode.

Werken volgens de RCL methode betekent dat na een gedegen inventarisatie een plan van aanpak wordt opgesteld waarin ons totaalpakket aan smeermiddelen, diensten, apparatuur, software en consultancy optimaal wordt afgestemd op de individuele behoeftes, wensen en eisen van iedere klant afzonderlijk. De RCL methode biedt daarbij de zekerheid van een gestructureerde aanpak waarbij alle aspecten die van invloed zijn op het resultaat van (smeer)technisch onderhoud in kaart worden gebracht, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Bovendien geschiedt dit op een wijze, en in een tempo, zoals door de klant zelf aangegeven.

Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud. Met als resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.
 

(KOEL)SMEERMIDDELEN

Als je aan smering denkt, denk je automatisch aan smeermiddelen. Een gemiddeld productiebedrijf heeft honderden tot soms wel duizenden smeerpunten die periodiek gesmeerd moeten worden. Smeertechnisch onderhoud begint bij de gebruikte smeermiddelen: de juiste olie, vetten en emulsies voor iedere specifieke toepassing: Dat kan gaan van een CNC-machine tot een heftruck, van een ventilator tot een tandwielkrans en van een transportketting tot een ovendeur.

Om een juist product te kiezen is kennis van zaken nodig. Tribologische kennis, kennis van productieprocessen en -apparatuur en kennis van industrieel onderhoud. KSM heeft zich gespecialiseerd op het snijvlak van deze kennisgebieden. Ook wanneer een standaard smeermiddel geen oplossing biedt, weten onze tribologen en maintenance consultants een technisch goede oplossing te vinden. Dit is met name mogelijk doordat KSM een aantal topmerken vertegenwoordigt in de Nederlandse industriële markt. Wereldspelers als BP/Castrol, Shell en Houghton werken strategisch samen met KSM. Voor specialiteiten wordt dit toch al indrukwekkende portfolio aangevuld met merken als Fuchs, Klüber en Apiezon. U heeft slechts een enkele partner nodig voor uw complete smeermiddelbehoefte.
 

FLUID MANAGEMENT DIENSTEN

Smeermiddelen vormen een belangrijke schakel in het industrieel onderhoud. Niet alleen vormt smering een van de belangrijkste vormen van preventief onderhoud, door middel van gerichte analyse van de conditie van (koel)smeermiddelen kunnen vroegtijdig afwijkingen, die machines en processen schade berokkenen, worden opgespoord. KSM biedt daartoe een compleet pakket aan Fluid Management diensten zoals o.a. inspecties, olie- en vetanalyses, filtratie, bijvullen, smeerplan-ontwikkeling en machine labeling. Allen voorbeelden van smeertaken die een wezenlijke bijdrage bieden aan een gedegen en betrouwbaar onderhoudsplan.

Voor verspanende, metaalbewerkende bedrijven biedt KSM daarnaast ook nog een pakket aan aanvullende diensten op het gebied van emulsiebeheer. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld emulsiemetingen, volledige (automatische) conditiebewaking, machinereiniging of inspecties aan CNC machines en randapparatuur. Voor iedere toepassing, situatie en budget is een passend pakket aan Fluid Management diensten voorhanden. Bovendien houdt u de keuze om de regie volledig in eigen hand te houden of juist gebruik te maken van één van onze gespecialiseerde contractors. Maar uiteraard biedt KSM ook uitkomst als u 'alleen' advies wilt, projectmatige ondersteuning of uitbesteding op contractbasis.
 

APPARATUUR

Bij de uitvoering van smeertechnisch onderhoud heeft u gespecialiseerde apparatuur nodig. Hierbij gaat het om gereedschappen voor onderhoudstechnici zoals bijvoorbeeld meetapparatuur, vetspuit & -nippels en doseerkannen. Daarnaast kunnen de omstandigheden rondom de productieapparatuur zo zijn dat u vaste apparatuur wilt installeren om de verschillende smeerparameters binnen de gestelde bandbreedte te houden. Ook hierin kan KSM veel betekenen: filterinstallaties, olie-separators, automatische smeersystemen, olie- en vetpompen, automatische vul- en doseersystemen, inhoudsmeetsystemen, mengunits, sensoren, bulkopslag-installaties en nog veel meer.

Als onafhankelijke totaalpartner houden wij in de gaten wat er in de markt aangeboden wordt en beoordelen de apparatuur op deugdelijkheid, doelmatigheid en prijs/kwaliteit verhouding om daarmee een custom-made advies te kunnen geven.
 

TRAINING & ADVIES DIENSTEN

Veelal beperken smeertechnische oplossingen zich tot de (koel) smeermiddelen, Fluid Management diensten en apparatuur. Echter, door niet verder te kijken dan deze tactisch- operationele factoren zal nooit de maximale toegevoegde waarde van smering, en daarmee ook niet het maximale rendement, behaald worden. Inspectie- en meetgegevens bieden weinig waarde wanneer ze niet juist gelezen en geïnterpreteerd worden. Metingen dienen op de juiste plaats in het proces, op het juiste tijdstip (frequentie) en op de juiste wijze (procedure) genomen te worden om een betrouwbare waarde op te leveren.

Om een correcte conclusie te kunnen verbinden aan deze meetwaarden moeten deze gerelateerd worden aan het machine-onderhoud en productiegegevens. Deze conclusie moet vervolgens aansluiten relevante KPI’s en onderhoudsdoelen, zodat de technici er acties op kunnen baseren. Alleen wanneer de juiste doelstellingen en strategie worden gekozen voor het onderhoud, en wanneer de uitvoerende technici deskundig en vaardig zijn, kan smeertechnisch onderhoud maximaal toegevoegde waarde opleveren.

KSM heeft tribologen en maintenance specialisten in dienst die uw processen en resultaten kunnen auditen, u kunnen helpen bij het optimaliseren van processen en u desgewenst coachen of trainen. Wij kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw onderhoud middels technieken zoals FMECA’s , PMO en voorraadoptimalisatie. Of bijvoorbeeld bij het analyseren en elimineren van knelpunten middels RCA technieken.
 

DE RCL METHODE: ONZE WERKWIJZE (zie ook de RCL video)

Hoewel ieder project uiteraard als afzonderlijke business case door KSM wordt begeleid, houdt werken volgens de RCL methode over het algemeen in dat een project onderstaande fases doorloopt:                                                                                     

Fase 1: Vaststellen kader

De strategische uitgangspunten en doelen van een bedrijf 'sturen' als het ware de interne bedrijfsprocessen. Dit geldt ook voor alle onderhoudsprocessen. KSM brengt samen met de procesverantwoordelijken de ambities en strategische uitgangspunten in kaart en vertaalt deze naar de wensen en eisen ten aanzien van het (smeer)technisch onderhoud. Dit geheel vormt vervolgens het kader waarbinnen gewerkt zal worden. Hierbij staat de machine centraal.

Fase 2: Analyse actuele resultaten

Binnen de RCL methode wordt gekeken naar allerlei aspecten op machineniveau, (koel)smeermiddel vereisten, werkmethoden, kennis en vaardigheden van mensen als ook een breed scala aan data. Bij data gaat het bijvoorbeeld om machinedata, storingshistorie, vastgelegde onderhoudsregistraties en productbladen. De verzamelde gegevens worden door tribologische- en onderhoudsspecialisten bestudeerd en vormen de basis voor het optimalisatieplan.

Fase 3: Opstellen optimalisatieplan

Samen met de onderhoudsverantwoordelijken bespreken de experts van KSM de geconstateerde mogelijkheden om kosten te besparen, werkprocessen te optimaliseren, machinebeschikbaarheid te verhogen en risico’s te reduceren. Ieder voorstel voor optimalisatie wordt zodanig uitgewerkt dat het eenduidig is welk knelpunt wordt aangepakt, hoe dit gezamenlijk wordt benaderd en wat de concrete voordelen voor de onderneming zullen zijn. Zo kan een goede inschatting worden gemaakt van het potentiële rendement en is vooraf duidelijk wat verwacht mag worden.

Fase 4: Uitvoering

Tijdens de uitvoeringsfase zullen technici van de onderneming, ondersteund door KSM en eventuele partners, werken volgens een uitgewerkt Plan van Aanpak. Daar waar training en ondersteuning benodigd is kan KSM hiervoor zorgdragen om de kans op succes te vergroten.

Fase 5: Analyse uitvoering, borging en/of bijsturing

Nadat het optimalisatie-traject is doorlopen analyseren de experts van KSM de resultaten om te beoordelen in hoeverre de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald. Daar waar dit het geval is volgt overleg hoe de nieuwe werkwijze in een standaardprocedure geborgd kan worden. In eventuele gevallen waar het gestelde doel niet is behaald wordt de oorzaak nader onderzocht. Nadat deze analyse de oorzaak heeft getraceerd volgt een aangepaste aanpak om alsnog het gestelde doel te realiseren.
 

  

MEER INFORMATIE

Meer informatie over onze RCL methode, bel KSM op tel.nr. 0318-555129, of klik op bovenstaande afspraakbutton waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

RCL: Maximaal produceren tegen minimale kosten.

RCL: Hoe maak je een betaalbaar, haalbaar en planbaar onderhoudsplan?

Concrete resultaten van de RCL methode zien?

Altijd op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief...